Boekhouder Adacfi Blockx bvba

Sla navigatie over

Home Documenten

Documenten

Unizo-modellen en contracten

 • Bijlage bij het arbeidsreglement voor ICT veiligheid binnen de onderneming
 • MODEL OVERDRACHT HUURCONTRACT, BETEKENING AAN VERHUURDER
 • Sociale aspecten van bedrijfsvoering
 • SVMB aansluitingsformulier voor een meewerkende echtgenoot
 • Juridische handleiding voor de KMO rond e-commerce
 • SVMB aansluitingsformulier voor vennootschappen
 • Verklaring van ontslag natuurlijke persoon
 • Verklaring van ontslag vennootschappen
 • SVMB vrijstelling vennootschapsbijdrage
 • Procedures en formulieren van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
 • Vergunningsaanvraag voor het fabriceren of het in handel brengen van voedingsmiddelen
 • Vreemd gaan - werken met allochtone ondernemers
 • Internet en uw bedrijfsvoering
 • Rechten en plichten van zelfstandige
 • Aanvragen van ondernemingsnummer
 • Invulformulier REPROBEL kopieervergoeding
 • 0000 - check geldigheid UNIZO-lidnummer
 • Inschrijving bij de BTW
 • Checklist aftrekbare beroepskosten
 • GEBRUIK VAN UITGEGRAVEN BODEM - Niet verdachte hoeveelheden kleiner dan 250 m³
 • Hoe de prijs op de correcte manier aanduiden?
 • Ontwerptekst sociaal akkoord 2005
 • eID in uw onderneming
 • SVMB aansluitingsformulier
 • MODEL VERZOEK OM UITSTEL INDIENING VAN DE AANGIFTE (0101)
 • MODEL VERZOEK OM UITSTEL ANTWOORD OP DE VRAAG OM INLICHTINGEN (0102)
 • MODEL VERZOEK OM UITSTEL ANTWOORD OP HET BERICHT VAN WIJZIGING (0103)
 • MODEL ANTWOORD OP HET BERICHT VAN WIJZIGING (0104)
 • MODEL ANTWOORD OP DE AANSLAG VAN AMBTSWEGE (0105)
 • MODEL VERZOEK TOT HET BEKOMEN VAN BETALINGSFACILITEITEN (0106)
 • MODEL VERZOEK TOT AMBTSHALVE ONTHEFFING VAN OVERBELASTING (0107)
 • MODEL BEZWAARSCHRIFT TEGEN AANSLAG IN DE PERSONENBELASTING (0108)
 • MODEL BEZWAARSCHRIFT TEGEN TOEGEKEND KADASTRAAL INKOMEN (0109)
 • MODEL AANVRAAG INZAGE FISCAAL DOSSIER (0110)
 • Model investeringsaftrek (0111)
 • Model loonfiche NR.281.10 (0112)
 • Model bezoldiging bedrijfsleider NR. 281.20 (0113)
 • Formulier creatie van een nieuwe onderneming als eenmanszaak (natuurlijk persoon) (0201)
 • Formulier creatie bijkomende vestigingseenheid eenmanszaak (0202)
 • Formulier creatie van een nieuwe onderneming als vennootschap of van een vestigingseenheid rechtspersoon (0203)
 • Formulier activeren BTW-nummer (0204)
 • Formulier wijziging gegevens eenmanszaak of haar vestigingseenheid (0205)
 • Formulier wijziging aan vestigingseenheid rechtspersoon (0206)
 • AANVRAAG VRIJSTELLING VAN BIJDRAGEN (0207)
 • AANVRAAG VERHOGING VAN DE VOORLOPIGE BIJDRAGE (0208)
 • Aanvraag toepassing gelijkstelling met bijberoep. (0209)
 • VERKLARING VAN ONTSLAG VENNOOTSCHAP (0210)
 • VERKLARING VAN ONTSLAG NATUURLIJKE PERSONEN (0211)
 • VERKLARING STOPZETTING (0212)
 • AANVRAAG VOORTGEZETTE VERZEKERING (0213)
 • Aanvraag vrijstelling/vermindering van voorlopige bijdragen voor gehuwden, weduwen, weduwnaars en studenten (0214)
 • Aanvraag toepassing vrijstelling van voorlopige bijdragen voor bijberoepen, gepensioneerden (art. 40§ 2a van het KB dd. 19-12-1967). (0215)
 • AANVRAAG TOT ONTHEFFING VAN DE HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID HOOFDZELFSTANDIGE (0217)
 • AANVRAAG TOT ONTHEFFING VAN DE HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VENNOOTSCHAP (0218)
 • AANVRAAG VRIJSTELLING VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE (0219)
 • AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN GELIJKSTELLING VAN ZIEKTEPERIODE MET PERIODE VAN WERKELIJKE BEROEPSACTIVITEIT (0220)
 • Loopbaanwijziging: zelfstandig hoofdberoep wordt bijberoep (0221)
 • LOOPBAANWIJZIGING: ZELFSTANDIG BIJBEROEP WORDT HOOFDBEROEP (0222)
 • RECHTEN EN PLICHTEN SOCIAAL STATUUT (0223)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDERS VOOR ONBEPAALDE TIJD MET EEN BEDING VAN PROEFTIJD (0301)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN VOOR ONBEPAALDE TIJD MET EEN BEDING VAN PROEFTIJD (0302)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDERS VOOR BEPAALDE TIJD MET EEN BEDING VAN PROEFTIJD (0303)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN VOOR BEPAALDE TIJD MET EEN BEDING VAN PROEFTIJD (0304)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDERS VOOR ONBEPAALDE TIJD MET EEN BEDING VAN PROEFTIJD VOOR DEELTIJDSE ARBEID (0305)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN VOOR ONBEPAALDE TIJD MET EEN BEDING VAN PROEFTIJD VOOR DEELTIJDSE ARBEID (0306)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDERS VOOR BEPAALDE TIJD MET EEN BEDING VAN PROEFTIJD VOOR DEELTIJDSE ARBEID (0307)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN VOOR BEPAALDE TIJD MET EEN BEDING VAN PROEFTIJD VOOR DEELTIJDSE ARBEID (0308)
 • VERVANGINGSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDERS MET EEN BEDING VAN PROEFTIJD (0309)
 • VERVANGINGSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN MET EEN BEDING VAN PROEFTIJD (0310)
 • VERVANGINGSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDERS MET EEN BEDING VAN PROEFTIJD VOOR DEELTIJDSE ARBEID (0311)
 • VERVANGINGSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN MET EEN BEDING VAN PROEFTIJD VOOR DEELTIJDSE ARBEID (0312)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HANDELSVERTEGENWOORDIGERS MET EEN BEDING VAN PROEFTIJD (0313)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR GERANTEN (0314)
 • DIENSTBODENCONTRACT (0315)
 • INDEPLAATSSTELLING (0316)
 • STUDENTENCONTRACT (0317)
 • OVEREENKOMST VOOR BEROEPSOPLEIDING IN EEN ONDERNEMING. (0318)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD VOOR CONCIËRGES (0319)
 • ARBEIDSVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN HUISARBEIDERS-HUISBEDIENDEN (0320)
 • ARBEIDSREGLEMENT: RICHTLIJNEN (0321)
 • ONTVANGSTBEWIJS ARBEIDSREGLEMENT (0322)
 • GETUIGSCHRIFT VAN TEWERKSTELLING (0323)
 • OPZEGGINGSBRIEF ARBEIDSOVEREENKOMST (0324)
 • VERBREKING ARBEIDSOVEREENKOMST (0325)
 • BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST IN WEDERZIJDS AKKOORD (0326)
 • AFWEZIGHEID OM ANDER WERK TE ZOEKEN (0327)
 • BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN BEDIENDEN NA 7 DAGEN ZIEKTE TIJDENS DE PROEFTIJD (0328)
 • BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN ARBEIDERS (0329)
 • BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST WEGENS DRINGENDE REDENEN (0330)
 • SCHORSING ARBEIDSOVEREENKOMST: COLLECTIEVE SLUITING INGEVOLGE JAARLIJKSE VAKANTIE (0331)
 • SCHORSING ARBEIDSOVEREENKOMST: ECONOMISCHE REDENEN (MEDEDELING AAN RVA 1STE DAG (0332)
 • MODELCONTRACT HANDELSHUUR (0401)
 • MODEL KENNISGEVING VAN VOORGENOMEN VERBOUWINGSWERKEN AAN VERHUURDER (0402)
 • MODEL AANVRAAG HUURHERNIEUWING (0403)
 • MODELOVEREENKOMST TER BEVESTIGING VAN HET STILZWIJGEND TOT STAND GEKOMEN AKKOORD VAN DE VERHUURDER MET DE AANGEVRAAGDE HUURHERNIEUWING (0404)
 • MODEL OVERDRACHT HANDELSHUUR (0405)
 • MODEL OVERDRACHT HUURCONTRACT, BETEKENING AAN VERHUURDER (0406)
 • MODEL OVERDRACHT HUURCONTRACT (0407)
 • MODEL OVERDRACHT HUUROVEREENKOMST SAMEN MET DE OVERDRACHT HANDELSZAAK (0408)
 • MODEL TUSSENTIJDSE OPZEGGINGSBRIEF DOOR DE VERHUURDER AAN DE HUURDER (0409)
 • MODEL TUSSENTIJDSE OPZEGGINGSBRIEF DOOR DE HUURDER AAN DE VERHUURDER (0410)
 • MODEL TER AANVAARDING VAN DE DOOR DE VERHUURDER VOORGESTELDE VOORWAARDEN VAN HUURHERNIEUWING (0411)
 • MODELCONTRACT HUUR GARAGE/PARKEERPLAATS (0412)
 • MODEL HUUR VAN KANTOOR/BERGING (0413)
 • MODEL HUUROVEREENKOMST HOOFDVERBLIJFPLAATS (0414)
 • MODEL PLAATSBESCHRIJVING BIJ DE INTREK HUUR (0415)
 • MODEL VERANDERINGSWERKEN (0416)
 • MODEL AANMANING TOT UITVOERING VAN DE ONDERHOUDSWERKEN EN HERSTELLINGEN WAARTOE DE GEADRESSEERDE WETTELIJK OF CONTRACTUEEL GEHOUDEN IS (0417)
 • MODEL AANMANING HUURDER TOT BETALING VAN DE HUURPRIJS (0418)
 • MODELBRIEF AA HUURDER MET VERZOEK TOT INDEXERING (0419)
 • MODELBRIEF AAN HUURDER TOT BETALING VAN DE ACHTERSTALLIGE INDEXERINGEN (0420)
 • MODELBRIEF AAN VERHUURDER TOT TERUGVORDERING VAN HET TEVEEL BETAALDE TEN GEVOLGE VAN VERKEERD BEREKENDE INDEXERING (0421)
 • MODEL BEWIJS AFGIFTE VAN DE SLEUTELS (0422)
 • MODEL ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CONSUMENTEN (0501)
 • BIS. Model algemene verkoopsvoorwaarden handelstransacties (0501)
 • MODEL BESTELBON (0502)
 • MODEL FACTUUR (0503)
 • Modelfactuur met een overzicht van alle verplichte gegevens op de site
 • MODEL AANMANING TOT LEVERING (0504)
 • MODEL AANMANING TOT BETALING (0505)
 • MODEL TERUGZENDEN DOOR KLANT VAN ARTIKEL MET FABRIEKSFOUT (0506)
 • MODEL ANTWOORDBRIEF VAN DE FABRIKANT AAN DE KLANT OP TERUGGEZONDEN (0507)
 • MODEL BRIEF VAN DE KLANT ALS SOMMIGE ARTIKELEN VAN DE LEVERING (0508)
 • MODEL ANTWOORDBRIEF VAN DE FABRIKANT ALS SOMMIGE ARTIKELEN VAN DE LEVERING NON-CONFORM ZIJN MET DE BESTELBON (0509)
 • MODEL BRIEF VAN DE KLANT ALS FACTUUR NON-CONFORM IS MET VOLLEDIGE LEVERING (0510)
 • MODEL ANTWOORDBRIEF VAN DE FABRIKANT ALS FACTUUR NON-CONFORM IS MET VOLLEDIGE LEVERING (0511)
 • MODEL BRIEF FABRIKANT OM ZIJN LEVERINGSTERMIJN TE VERLENGEN (0512)
 • MODEL ANTWOORDBRIEF VAN DE KLANT OP VOORSTEL FABRIKANT OM ZIJN LEVERINGSTERMIJN TE VERLENGEN (0513)
 • MODEL BRIEF VAN DE KLANT DIE LEVERING WEIGERT NA UITERSTE LEVERINGSDATUM (0514)
 • MODEL TERUGZENDEN DOOR KLANT VAN ARTIKEL MET FABRIEKSFOUT - FRANS (0515)
 • MODEL ANTWOORDBRIEF VAN DE FABRIKANT AAN DE KLANT OP TERUGGEZONDEN (0516)
 • MODEL BRIEF VAN DE KLANT ALS SOMMIGE ARTIKELEN VAN DE LEVERING (0517)
 • MODEL ANTWOORDBRIEF VAN DE FABRIKANT ALS SOMMIGE ARTIKELEN VAN DE (0518)
 • MODEL BRIEF VAN DE KLANT ALS FACTUUR NON-CONFORM IS MET VOLLEDIGE (0519)
 • MODEL ANTWOORDBRIEF VAN DE FABRIKANT ALS FACTUUR NON-CONFORM IS MET (0520)
 • MODEL BRIEF FABRIKANT OM ZIJN LEVERINGSTERMIJN TE VERLENGEN - FRANS (0521)
 • MODEL ANTWOORDBRIEF VAN DE KLANT OP VOORSTEL FABRIKANT OM ZIJN (0522)
 • MODEL BRIEF VAN DE KLANT DIE LEVERING WEIGERT NA UITERSTE (0523)
 • MODEL TERUGZENDEN DOOR KLANT VAN ARTIKEL MET FABRIEKSFOUT - ENGELS (0524)
 • MODEL ANTWOORDBRIEF VAN DE FABRIKANT AAN DE KLANT OP TERUGGEZONDEN (0525)
 • MODEL BRIEF VAN DE KLANT ALS SOMMIGE ARTIKELEN VAN DE LEVERING (0526)
 • MODEL ANTWOORDBRIEF VAN DE FABRIKANT ALS SOMMIGE ARTIKELEN VAN DE (0527)
 • MODEL BRIEF VAN DE KLANT ALS FACTUUR NON-CONFORM IS MET VOLLEDIG (0528)
 • MODEL ANTWOORDBRIEF VAN DE FABRIKANT ALS FACTUUR NON-CONFORM IS MET (0529)
 • MODEL BRIEF FABRIKANT OM ZIJN LEVERINGSTERMIJN TE VERLENGEN - ENGELS (0530)
 • MODEL ANTWOORBRIEF VAN DE KLANT OP VOORSTEL FABRIKANT OM ZIJN (0531)
 • MODEL BRIEF VAN DE KLANT DIE LEVERING WEIGERT NA UITERSTE (0532)
 • MODEL TERUGZENDEN DOOR KLANT VAN ARTIKEL MET FABRIEKSFOUT - DUITS (0533)
 • MODEL ANTWOORDBRIEF VAN DE FABRIKANT AAN DE KLANT OP TERUGGEZONDEN (0534)
 • MODEL BRIEF VAN DE KLANT ALS SOMMIGE ARTIKELEN VAN DE LEVERING NON- (0535)
 • MODEL ANTWOORDBRIEF VAN DE FABRIKANT ALS SOMMIGE ARTIKELEN VAN DE (0536)
 • BRIEF VAN DE KLANT ALS FACTUUR NON-CONFORM IS MET VOLLEDIGE (0537)
 • MODEL ANTWOORDBRIEF VAN DE FABRIKANT ALS FACTUUR NON-CONFORM IS MET (0538)
 • MODEL BRIEF FABRIKANT OM ZIJN LEVERINGSTERMIJN TE VERLENGEN - DUITS (0539)
 • MODEL ANTWOORDBRIEF VAN DE KLANT OP VOORSTEL FABRIKANT OM ZIJN (0540)
 • MODEL BRIEF VAN DE KLANT DIE LEVERING WEIGERT NA UITERSTE (0541)
 • VERVALDAGBERICHT OP NIET BETAALDE FACTUUR (0542)
 • Vervaldagbericht op niet betaalde factuur - Frans (0543)
 • Vervaldagbericht op niet betaalde factuur - Engels (0544)
 • Vervaldagbericht op niet betaalde factuur - Duits (0545)
 • Vervaldagbericht op niet betaalde factuur - Italiaans (0546)
 • Vervaldagbericht op niet betaalde factuur - Spaans (0547)
 • EERSTE HERINNERING OP NIET-BETAALDE FACTUUR (0548)
 • Eerste herinnering op niet betaalde-factuur Frans (0549)
 • Eerste herinnering op niet betaalde factuur Engels (0550)
 • Eerste herinnering op niet betaalde factuur-Duits (0551)
 • Eerste herinnering op niet betaalde factuur - Italiaans (0552)
 • Eerste herinnering op niet betaalde factuur-Spaans (0553)
 • TWEEDE HERINNERING OP NIET-BETAALDE FACTUUR (0554)
 • Tweede herinnering op niet-betaalde factuur - Frans (0555)
 • Tweede herinnering op niet-betaalde factuur - Engels (0556)
 • Tweede herinnering op niet-betaalde factuur - Duits (0557)
 • Tweede herinnering op niet-betaalde factuur - Italiaans (0558)
 • Tweede herinnering op niet-betaalde factuur - Spaans (0559)
 • LAATSTE HERINNERING OP NIET-BETAALDE FACTUUR (0560)
 • Laatste herinnering op niet-betaalde factuur Frans (0561)
 • Laatste herinnering op niet-betaalde factuur - Engels (0562)
 • Laatste herinnering op niet-betaalde factuur - Duits (0563)
 • Laatste herinnering op niet-betaalde factuur - Italiaans (0564)
 • Laatste herinnering op niet-betaalde factuur - Spaans (0565)
 • BEVESTIGING VAN BESTELLING DOOR LEVERANCIER (0566)
 • Bevestiging van bestelling door leverancier - Frans (0567)
 • Bevestiging van bestelling door leverancier - Engels (0568)
 • Bevestiging van bestelling door leverancier - Duits (0569)
 • Model factuurverklaring voor tariefverlaging (0571)
 • VERZOEK TOT HET BEKOMEN VAN BETALINGSFACILITEITEN (0572)
 • EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP ? (0601)
 • BEKNOPT OVERZICHT VAN DE VENNOOTSCHAPSVORMEN (0602)
 • ONDERNEMINGSVORM WIJZIGEN (0603)
 • BOUWSTENEN VOOR HET CONTRACT VAN ZELFSTANDIG GERANT (0701)
 • CHECKLIST FRANCHISING (0702)
 • HANDELSAGENTUUROVEREENKOMST (0703)
 • RICHTLIJNEN FAMIALE OPVOLGING (0801)
 • CHECKLIST OVERDRACHT EENMANSZAAK (0802)
 • CHECKLIST OVERDRACHT VENNOOTSCHAP/AANDELEN (0803)
 • OVEREENKOMST TOT VERKOOP HANDELSZAAK (0804)
 • Formulier volledige stopzetting van een eenmanszaak (0805)
 • Formulier stopzetting van een vestigingseenheid eenmanszaak (0806)
 • Formulier stopzetting een of meerdere vestigingen van rechtspersoon (0807)
 • OVEREENKOMST TOT VERKOOP VAN AANDELEN (0808)
 • MODELCONTRACT AANNEMING (0901)
 • MODEL VAN WIJZIGING VAN DE AANNEMINGSOVEREENKOMST (0902)
 • ALGEMENE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN WONING (0903)
 • MODELCONTRACT AANNEMING - KLEINE WERKEN (0904)
 • MODELCONTRACT AANNEMING VAN SCHILDERWERKEN (0905)
 • MODELCONTRACT AANNEMING VAN TIMMER- EN SCHRIJNWERK (0906)
 • MODELCONTRACT AANNEMING VAN STUKADOORSWERKEN (0907)
 • BEVOEGDHEIDSBEDING VERZOENINGSCOMMISSIE - BOUW (0908)
 • MODELCONTRACT ONDERAANNEMING (0909)
 • MODEL OVEREENKOMST TIJDELIJKE HANDELSVENNOOTSCHAP (0910)
 • MODELCONTRACT RENOVATIE (0911)
 • MODELCONTRACT AANNEMING - FRANS (0912)
 • MODEL VAN CONTRACT VAN ONDERAANNEMING - FRANS (0913)
 • ALGEMENE VOORWAARDEN: INLEIDENDE BEMERKINGEN (1001)
 • ALGEMENE VOORWAARDEN INSTALLATEURS CENTRALE VERWARMING (1002)
 • ALGEMENE VOORWAARDEN SCHILDERS (1003)
 • ALGEMENE VOORWAARDEN SCHRIJNWERKERS (1004)
 • ALGEMENE VOORWAARDEN STUKADOORS (1005)
 • ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE AANNEMERS EN AANNEMERS RUWBOUW- EN METSELWERKEN (1006)
 • BRIEF OM DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE MEDECONTRACTANT AF TE WIJZEN (1007)
 • BRIEF OM EIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING TE VERKLAREN (1008)
 • Conditions générales pour les installateurs de chauffage central (1009)
 • Conditions générales pour les entrepreneurs généraux et les entrepreneurs des travaux de gros oeuvres et de maçonnerie (1010)
 • Conditions générales pour les menuisiers. (1011)
 • Conditions générales pour les peintres et les décorateurs. (1012)
 • Conditions générales pour les plafonneurs (1013)
 • AANMANING UITVOERING WERKEN (1101)
 • MODELFACTUUR NV (1102)
 • INGEBREKESTELLING ONBETAALDE FACTUREN (1103)
 • MODEL VAN PV VAN VOORLOPIGE OPLEVERING (1104)
 • MODEL PV VAN DEFINITIEVE OPLEVERING (1105)
 • MODEL WEIGERING WERKEN INGEVOLGE PROBLEMEN 10-JARIGE AANSPRAKELIJKHEID (1106)
 • MODEL WAARSCHUWING WERKEN SLECHTE UITVOERINGSMETHODE (1107)
 • WERFVERSLAG (1108)
 • MODEL VAN DADING (1109)
 • AANGIFTE VAN EEN SCHULDVORDERING IN HET FAILLISSEMENT (1110)
 • overheidsopdrachten schadevergoeding bij schorsing der werken (1111)
 • Model overheidsopdrachten – mededeling onvoorzienbare omstandigheden (1112)
 • MODEL SCHULDBEKENTENIS (1113)
 • MODEL OVERHEIDSOPDRACHTEN- VERZOEK MOTIVATIE TOEWIJZINGSBESLISSING (1114)
 • Model Offerte (1115)
 • ONBETAALDE FACTUREN - FRANS (1116)
 • MODEL VAN PV VAN VOORLOPIGE OPLEVERING - FRANS (1117)
 • MODEL VAN PV VAN DEFINITIEVE OPLEVERING - FRANS (1118)
 • MODEL WEIGERING WERKEN INGEVOLGE PROBLEMEN TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID - FRANS (1119)
 • MODEL WAARSCHUWING SLECHTE UITVOERINGSMETHODE - FRANS (1120)
 • MODEL OVERHEIDSOPDRACHTEN SCHADEVERGOEDING BIJ SCHORSING DER WERKEN - FRANS (1121)
 • MODEL OVERHEIDSOPDRACHTEN - MEDEDELING ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN - FRANS (1122)
 • MODELBRIEF OVERHEIDSOPDRACHTEN - VERZOEK MOTIVATIE TOEWIJZINGSBESLISSING - FRANS (1123)
 • MODEL PLAATSBESCHRIJVING (1124)
 • MODELBRIEF AAN DE REGISTRATIECOMMISSIE MET MEDEDELING ADRESWIJZIGING (1201)
 • MODELBRIEF AAN DE REGISTRATIECOMMISSIE BIJ AANWERVING PERSONEEL (1202)
 • MODELBRIEF AAN DE REGISTRATIECOMMISSIE BIJ STOPZETTING TEWERKSTELLING PERSONEEL (1203)
 • ARBEIDSREGLEMENT VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN UIT DE BOUWNIJVERHEID (1300)
 • OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BOUWARBEIDER DOOR DE WERKGEVER (1301)
 • OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER STOFFERING EN HOUTBEWERKING DOOR DE WERKGEVER (1302)
 • MEDEDELING AAN FBZ-Bouw: ZENDING C3.2 A-CONTROLEKAARTEN (1303)
 • MEDEDELING AAN RVA NR. C3.2 A-KAARTEN BIJ INDIENSTTREDING (1304)
 • MEDEDELING AAN RVA VAN VERLIES OF DIEFSTAL VAN C3.2 A EN AFGIFTE DUPLICAAT (1305)
 • INVOERING VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID OM ECONOMISCHE REDENEN. VOLLEDIGE SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST GEDURENDE 4 WEKEN (BOUW) KENNISGEVING (1306)
 • MEDEDELING AAN RVA: 1STE WERKLOOSHEIDSDAG T.G.V. SLECHT WEER (1307)
 • OPHEFFING TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS SLECHT WEER (1308)
 • VERHAAL TEGEN DERDEN, AANSPRAKELIJK VOOR EEN ONGEVAL VAN GEMEEN RECHT VAN EEN ARBEIDER (1309)
 • VERHAAL TEGEN DERDEN, AANSPRAKELIJK VOOR EEN ONGEVAL VAN GEMEEN RECHT VAN EEN BEDIENDE (1310)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDERS (PC 124) (1311)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDERS-BOUW (PC 124) DEELTIJDS VAN ONBEPAALDE DUUR (1312)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDERS-BOUW (PC124) VOLTIJDS VAN BEPAALDE DUUR (1313)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDERS-BOUW (PC124) VOLTIJDS VAN ONBEPAALDE DUUR (1314)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDERS-HOUT (PC126) DEELTIJDS VAN ONBEPAALDE DUUR (1315)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDERS-HOUT (PC126) VOLTIJDS VAN BEPAALDE DUUR (1316)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDERS-HOUT (PC126) VOLTIJDS VAN ONBEPAALDE DUUR (1317)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN-BOUW DEELTIJDS VAN ONBEPAALDE DUUR (1318)
 • ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN-BOUW VOLTIJDS VAN ONBEPAALDE DUUR (1319)
 • ALGEMENE INFORMATIE M.B.T. AANSTELLING VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR (professioneel opdrachtgever of particuliere opdrachtgever met tussenkomst architect (1401)
 • Veiligheidscoördinator: Model informatieverstrekking aan de opdrachtgever van de werken (1402)
 • Veiligheidscoördinator: model informatieverstrekking aan de opdrachtgever van de werken- aannemer wenst zelf veiligheidscoördinatie uit te voeren (1403)
 • Veiligheidscoördinator: brief aan de opdrachtgever met uitnodiging aan de architect tot het aanstellen van de veiligheidscoördinator (1404)
 • Veiligheidscoördinator: Model brief aan de opdrachtgever, zonder tussenkomst van een architect (1405)
 • Veiligheidscoördinator model brief aan de opdrachtgever, zonder tussenkomst van een architect - aannemer wenst zelf veiligheidscoördinatie uit te voeren (1406)
 • MODEL BRIEF VAN INSTALLATEUR AAN EXPLOITANT DIE STOPT MET HET VERWARMEN MET MAZOUT EN OP EEN ANDERE ENERGIE OVERSCHAKELT (1407)
 • GRONDVERZET: VERKLARING NIET-VERDACHTE GROND (1408)
 • Model brief opdrachtgever – wijzen op ontbreken technisch verslag en gevolgen hiervan – Privé markt (1409)
 • Model brief overheidsopdracht algemeen – wijzen op ontbreken technisch verslag en gevolgen hiervan – (1410)
 • Model brief overheidsopdracht nutssector – wijzen op ontbreken technisch verslag en gevolgen hiervan – (1411)
 • VERVOERDOCUMENT VAN UITGEGRAVEN BODEM (1412)
 • VERVOERDOCUMENT UITGEGRAVEN BODEM: AFKOMSTIG VAN WERKZAAMHEDEN DIE KLEINE VOLUMES UITGEGRAVEN BODEM GENEREREN (1413)
 • ONDERHOUDSCONTRACT VOOR ONDERHOUD CV EN WARMWATERBOILER (1414)
 • CHECKLIST BEVEILIGING WINKELDIEFSTAL (1501)
 • GOEDKEURINGSATTEST INZAKE INVESTERINGEN IN BEVEILIGING (1502)
 • GOEDKEURINGSATTEST INZAKE INVESTERINGEN IN BEVEILIGING DIE ZIJN VERWEZENLIJKT TUSSEN 01/01/2003 EN 31/05/2003 (1) (1503)
 • AANBEVELING INZAKE INVESTERINGEN IN BEVEILIGING (1504)
 • OVEREENKOMST VAN DADING (1601)
 • KLACHTENBRIEF ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN (1602)
 • KLACHTENBRIEF OMBUDSDIENST (1603)
 • Ingebrekestelling werking materiaal (1604)
 • INGEBREKESTELLING TOT EEN PRESTATIE (1605)
 • CLAUSULES OP WEBSITE EN/OF IN E-MAILS (1701)
 • RECLAME VIA E-MAIL: OPT-IN CLAUSULE (1702)
 • VERZET TEGEN COMMERCIELE E-MAILS (OPT-OUT): REACTIE (1703)
 • PRIVACY: ANTWOORD OP RECHT VAN TOEGANG (1704)
 • PRIVACY: KENNISGEVING EERSTE REGISTRATIE / PERSOOONSGEGEVENS VAN KLANTEN (1705)
 • VUISTREGELS VERMELDING ONDERNEMINGSNUMMER (1706)
 • VERZOEK TOT HET BEKOMEN VAN BETALINGSFACILITEITEN (1707)
 • MODELCONTRACT VERKOOP VAN EEN WAGEN (ONDERHANDS) (1708)
 • SPONSOROVEREENKOMST (1709)
 • MODEL VRAAG OM INLICHTINGEN (1710)
 • MODEL KENNISGEVING TOT UITVERKOOP (1711)